провеждаме Обучение по психоанализа
и групова анализа

Какво?
Българското общество по психоанализа и групова анализа съвместно с Университет „Зигмунд Фройд“, Виена и в партньорство с Психоаналитичен семинар Инсбрук провежда специализирана 4-годишна обучителна програма по психоанализа и групова анализа.
Професионална квалификация
Обучението се състои от лична обучителна анализа, теоретична подготовка, личен опит в група чрез метода на груповата анализа, клинична практика под супервизия и литературни семинари.
Международен екип от обучители
Програмата за пръв път предлага психоаналитично обучение специализирано и се осъществява от международен екип от обучители, тренинг аналитици и супервизори.
Локация
Обучението се осъществява в София.
Професионална квалификация
Успешното завършване на програмата води до придобиването на професионална квалификация психоаналитик и групов аналитик и издаване на съвместна диплома на БОПГА, SFU и PSI.
Език на обучение
Теоретичната част се провежда изцяло на английски език. Останалите части от обучението се провеждат на български и английски език.
Членство / Общество
Одобрените за участие в програмата кандидати стават анализанти на БОПГА и асоциирани членове на обществото.
За кого
е предназначена програмата?
Програмата е подходяща за всеки,
който има интерес от професионално обучение, предоставящо възможност за едновременно усвояване на теорията и практиката на индивидуалния и груповите подходи в психоанализата, което води до придобиване на знания, професионални умения и квалификация.
Интерес от професионално обучение
Преминаване през задълбочен процес
Обучението в програмата изисква
способност за дългосрочно посвещаване и нагласа към преминаване през задълбочен обучителен процес и личностно изследване.
Изисквания към кандидатите
Отлично владеене на английски език
Завършена магистърска степен в областта на хуманитарните, социалните или хуманните науки
*При определени условия се допускат и кандидати от други области на университетско образование.
Как да кандидатствате?
*попълва се на английски език
Попълнен формуляр за кандидатстване по образец
Кандидатстването става с представянето на следните документи:
• Сканирана/и диплома/и за висше образование
*прилагат се дипломи от всички придобити до момента нива на висше образование, вкл. докторска степен

• Сканирани дипломи за професионално обучение в областта на други направления на психотерапията
*ако е приложимо
Задължителни приложения към формуляра за кандидатстване:
Инструкции за попълване на формуляр за кандидатстване:
Заявки за включване в програмата се приемат текущо.
Срок за кандидатстване
За информация и въпроси
1. Формулярът се попълва на английски език и при двата начина на кандидатстване (онлайн или изтеглен файл).

2. Придружаващи документи и при двата начина на кандидатстване се изпращат, в отделен файл всеки, напр. цялата диплома за завършена магистърска степен сканирана в един файл, на groupanalysis.bg@gmail.com.
Те се предоставят на езика, на който са издадени, ако той е български или английски. В случай на документ на друг език, се представя превод на български или английски език.

3. Попълвайки формата за кандидатстване, се съгласявате данните Ви да бъдат съхранявани и обработвани съгласно GDPR регулацията на ЕС.
Изборът на кандидати за включване в обучителната програма се осъществява след внимателна преценка на личните и професионални качества на кандидатите, на два етапа.
Първият етап е първоначален подбор по документи. Одобрените на този етап кандидати ще бъдат информирани за резултата до 2 седмици след датата на подаване на документи. Те ще бъдат поканени на индивидуално (screening / take-in) интервю с двама обучаващи аналитици.
Вторият и окончателен етап e потвърждаване на одобрението на кандидата за включване в обучителната програма. То се случва не по-късно от 1 месец след провеждането на индивидуално (screening / take-in) интервю.
Цената на предлаганото обучение е съобразена със стандарта в България и съпоставима с аналогични обучения по психоанализа в страната. Формира се на базата на единна за всички участници такса за теоретичните семинари, литературните семинари и груповата работа чрез метода на груповата анализа. Към нея се добавя индивидуалната част за всеки участник свързана с лична обучителна анализа (от 1-вата година на обучение) и супервизията на клиничната практика (от началото на 2-рата година на обучение).
Как избираме участниците?
Цена на обучението